Sign In
Document

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

HUYỆN BÌNH XUYÊN

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên