Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

***

 

Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3866440 - Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng 

Điện thoại: 0211.3866361 ; Email : bshungbx@gmail.com
 

              a) Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND huyện.    

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo và quyết định về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trên tất cả các lĩnh vực. Công tác kế hoạch và ngân sách, tài chính, thuế, kho bạc và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác phê duyệt kế hoạch đấu thầu để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng; Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; Công tác cải cách hành chính; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

               c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Trong đó trực tiếp chỉ đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện. Theo dõi Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện theo khối công việc có liên quan.

         d) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện. 

 

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Điện thoại: 02113.866.363; Email : nhungnth@vinhphuc.gov.vn
 

a) Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Lao động và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội; giảm nghèo và các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo; Lĩnh vực Tư pháp; Văn hóa, thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục quốc phòng; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế, dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Công tác Tôn giáo, Dân tộc và miền núi; Bảo hiểm xã hội, Bưu chính viễn thông; Các chương trình mục tiêu có liên quan và các công việc khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Văn phòng HĐND và UBND huyện (lĩnh vực y tế, dân số, dân tộc, ngoại vụ); Nội vụ (lĩnh vực tôn giáo); Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Các Hội nghề nghiệp và các cơ quan thuộc UBND huyện theo khối công việc có liên quan. Giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện; các cơ quan tổ chức, hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

d) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

 

        3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bộ 

Điện thoại: 02113.606 866 ; Email : Bonn@vinhphuc.gov.vn
 

a) Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ; Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Công tác phòng, chống thiên tai lũ lụt và phòng cháy chữa cháy; Công tác Ngân hàng; Phụ trách quy hoạch, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực được phân công; Chống buôn lậu và gian lận thương mại; Khoa học công nghệ; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý dự án; Các chương trình mục tiêu liên quan lĩnh vực phụ trách và các công việc khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và các cơ quan thuộc UBND huyện theo khối công việc có liên quan. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

c)  Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Văn phòng đất đai chi nhánh Bình Xuyên, Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên, Chi cục Thống kê huyện.

d) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.


File đính kèm: binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/5BD6314A0FBCC1397A00A18FEDF58717.pdf

 

 

23/09/2021