Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3866440 - Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Chủ tịch: Nguyễn Minh Trung 

Điện thoại: 0211.3866361 ; Email :Trungnm@vinhphuc.gov.vn
 
Lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND huyện.    

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo và quyết định về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trên tất cả các lĩnh vực; Công tác an ninh, quân sự, quốc phòng địa phương; Công tác kế hoạch và ngân sách, tài chính, kho bạc và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác đối ngoại; Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; Công tác cải cách hành chính; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ. Theo dõi Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện theo khối công việc có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện.

 
2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Điện thoại: 02113.866.363 ; Email : nhungnth@vinhphuc.gov.vn
 
 
- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ; Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy rừng - Bảo vệ rừng; Công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; Công tác Tư pháp; Thanh tra, kiểm tra;; Lao động và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội; giảm nghèo và các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo; Lĩnh vực Văn hóa và thông tin; Bưu chính viễn thông; Giáo dục quốc phòng; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Công tác Tôn giáo, Dân tộc; Bảo hiểm xã hội; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Các chương trình mục tiêu liên quan lĩnh vực phụ trách và các công việc khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Thanh tra, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao; Y tế; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Các Hội nghề nghiệp và các. Giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực được phân công.

Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Xuyên; Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 2.

Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Toà án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Thi hành án huyện và các cơ quan, tổ chức hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

 Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông, khoa học và công nghệ; Lĩnh vực Ngân hàng; Thuế; Công tác thống kê; Chống buôn lậu và gian lận thương mại; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Phụ trách công tác phê duyệt kế hoạch đấu thầu để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực được phân công; Giáo dục và Đào tạo; Các chương trình mục tiêu liên quan lĩnh vực phụ trách và các công việc khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý dự án và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ; Đền bù GPMB và các cơ quan thuộc UBND huyện theo khối công việc có liên quan. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đóng trên địa bàn huyện: Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Đội Quản lý thị trường số 7.

- Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

 

31/03/2020