Dành cho du khách

 
Dành cho du Khách

Di tích, danh thắng tại Bình Xuyên

DI TÍCH LSVH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XẾP HẠNG

                                              
 
 
STT
 
Tên Di tích
 
Địa chỉ
Cấp xếp hạng
Vị trí – Diện tích
Vị trí
Diện tích m2
 
 
I - Xã Quất Lưu
 
 
 
 
 
1

Đình Quất Lưu

Xã Quất Lưu

Q. gia

Thôn Núi

2.847
 
2

Chùa Quất Lưu

Xã  Quất Lưu
Tỉnh

Thôn Núi

1.205
 
3

Đền Sóc Sơn Từ

Xã Quất Lưu

Tỉnh

Thôn Giữa

2.403
 
 
II - Xã Thiện Kế
 
 
 
 
 
4

Đình Thiện Kế

Xã Thiện Kế

 Tỉnh

Thôn Thiện Kế

2.390
 
5

Đình Quảng Khai

Xã Thiện Kế

Tỉnh

Thôn Quảng Thiện

1.263
 
6

Đình Phục Khải

Xã Thiện Kế

 Tỉnh

Thôn Phục Khải

812.3
 
 
III – TT Hương Canh
 
 
 
 
 
7

Đình Hương Canh

TT Hương Canh

Q. gia

TDP Đông Mướp

1.398
 
8

Đình Ngọc Canh

TT Hương Canh

Q. gia

TDP Vam Dộc

1.741
 
9

Đình Tiên Hường

TT Hương Canh

Q. gia

TDP Tiên Hường

2.774
 
10

Chùa Kính Phúc

TT Hương Canh

Q. gia

TDP Chùa Hạ

1.256
 
11

Miếu Thượng

TT Hương Canh

Tỉnh

TDP Cửa Đồng

   766
 
12

Chùa Ma Hồng

TT Hương Canh

Tỉnh

TDP Lò Cang

   197
 
 
IV – Xã Hương Sơn
 
 
 
 
 
13

Miếu Đôi Cô

Xã Hương Sơn

Tỉnh

Thôn Thiếu Khanh

    586,1
 
14

Đình Hương Ngọc

Xã Hương Sơn

Tỉnh

Thôn Hương ngọc

    993,2
 
15

Đình Tam Lộng

Xã Hương Sơn

Tỉnh

Thôn Tam Lộng

2.563
 
16

Chùa Hương Ngọc

Xã Hương Sơn

Tỉnh

Thôn Hương Ngọc

2.644
 
 
V - Xã Phú Xuân
 
 
 
 
 
17

Đình Lý Nhân

Xã Phú Xuân

Tỉnh

Thôn Lý Nhân

1.964
 
18

Đình Lý Hải

Xã Phú Xuân

Tỉnh

Thôn Lý Hải

1.232
 
19

Đình Thượng Can Bi

Xã Phú Xuân

Tỉnh

Thôn Can Bi

  520
 
20

Đình Hạ Can Bi

Xã Phú Xuân

Tỉnh

Thôn Can Bi

  296
 
21

Nhà thờ Ng. Duy Tường

Xã Phú Xuân

Tỉnh

Thôn Lý Hải

235
 
22

Chùa Linh Bảo(Can Bi)

Xã Phú Xuân

Q.gia

Thôn Can Bi

1.879
 
 
VI – TT Gia Khánh
 
 
 
 
 
23

Đình Gia Du

TT. Gia Khánh

Tỉnh

TDP Gia Du

1.243
 
 
VII – Xã Tam Hợp
 
 
 
 
 
24

Miếu Tam Thánh

Xã Tam hợp

Tỉnh

Thôn Xuôi Ngành

4.418
 
25

Đình Nội Phật

Xã Tam hợp

Tỉnh

Thôn Tây Đình

   2.881,6
 
 26

Đình Ngoại Trạch

Xã Tam hợp

Tỉnh

Thôn Ngoại Trạch

   684
 
27

Chùa Phổ Quang

Xã Tam hợp

Tỉnh

Thôn Tây Đình

1.106
 
 
VIII – Xã Sơn Lôi
 
 
 
 
 
28
Đình  Ái Văn

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn Ái Văn

2.418,1
 
29

Chùa Linh Đa (Ái Văn)

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn Ái Văn

    659,8
 
30
Đình  An Lão

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn An Lão

  754
 
31

Chùa Báo Ân (An Lão)

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn An Lão

2.843
 
32
Đình  Ngọc Bảo

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn Ngọc Bảo

   3.414,3
 
33

Đình Nhân Nghĩa

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn Nhân Nghĩa

712,8
 
34

Đình Bá Cầu

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn Bá Cầu

751,2
 
35

Chùa Bá Cầu

Xã Sơn Lôi

Tỉnh

Thôn Bã Cầu

605
 
 
IX – Xã Đạo Đức
 
 
 
 
 
36

Đình Đại Phúc

Xã Đạo Đức

Q.gia

Thôn Đại Phúc

   972
 
37

Đình Mộ Đạo

Xã Đạo Đức

Q.gia

Thôn Mộ Đạo

   421
 
38

Đình Bảo Đức

Xã Đạo Đức

Q.gia

Thôn Bảo Đức

2.477
 
39

Chùa Kim Quy

Xã Đạo Đức

Tỉnh

Thôn Bảo Đức

1.143
 
40

Chùa Đại Phúc

Xã Đạo Đức

Tỉnh
              Thôn Đại Phúc
1.122
 
41

Miếu Mộ Đạo

Xã Đạo Đức

Tỉnh

Thôn Mộ Đạo

       991,1
 
42

Chùa Di Đà

Xã Đạo Đức

Tỉnh

Thôn Mộ Đạo

     985
 
43

Miếu Thượng Đức

Xã Đạo Đức

Tỉnh

Thôn Thượng Đức

     343
 
 
X – TT Thanh Lãng
 
 
 
 
 
44

Chùa Quảng Hựu

TT Thanh Lãng

Q.gia

TDP Đoàn Kết

3.205
 
45

Đền Thánh Mẫu

TT Thanh Lãng

Q.gia

TDP Minh Lương

1.783
 
46

Đền Xuân Lãng

TT Thanh Lãng

Q.gia

TDP Thống Nhất

1.504
 
47

Đình Hợp Lễ

TT Thanh Lãng

Tỉnh

TDP Hồng Hồ

   225
 
48

Đền thờ Nguyễn Duy Thì

TT Thanh Lãng

Tỉnh

TDP Đoàn Kết

   868
 
49

Miếu Yên Lan

TT Thanh Lãng

Tỉnh

TDP Minh Lương

1.193
 
 
XI – Xã Trung Mỹ
 
 
 
 
 
50

Đền Thượng Thanh Lanh

Xã Trung Mỹ

Tỉnh

Thôn Thanh Lanh

  4.827,6
 
51

Đền Trung Thanh Lanh

Xã Trung Mỹ

Tỉnh

Thôn Thanh Lanh

  4.314,7
 
 
XII – Xã Bá Hiến
 
 
 
 
 
52

Đình Trại Cúp

 Xã Bá Hiến
Tỉnh

Thôn Trại Cúp

    240,6
 
53

Đình Bắc Kế

Xã Bá Hiến

Tỉnh

Thôn Bắc Kế

3.421
 
54

Đình Thích Chung

 Xã Bá Hiến
Tỉnh

Thôn Thích Chung

1.842
 
55

Chùa Thích Chung

 Xã Bá Hiến

Tỉnh

Thôn Thích Chung

   850
 
 
Tổng cộng:  55 Di tích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIỂU THỐNG KÊ

CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐƯỢC TU BỔ, TÔN TẠO NĂM ( 2011 -2016 )

(Theo công văn số 694.SVHTT&DL ngày 6/9/2016)
 
 
STT
 
Tên Di tích
 
Địa chỉ
 
Cấp xếp hạng
 
Năm tu bổ, tôn tạo
 
Hạng mục tu bổ, tôn tạo
Kinh phí Tu bổ, tôn tạo
(Triệu đồng)
 
Ngân sách
Nguồn XHH
Tổng cộng
 
1

Đình Phục Khải

xã Thiện Kế

tỉnh
2011
2012

Hậu cung

Đình, sân vườn

 
100
650
100
650
 
2

Đền Trung Thanh Lanh

Xã Trung Mỹ

tỉnh
2011

Đền, sân vườn

 
980
980
 
3

Đình Lý Nhân

Xã Phú Xuân

Tỉnh
2011

Đình chính

100 Huyện

250
350
 
4
 

Đình Quất Lưu

 

Xã Quất Lưu

 

Quốc gia

 
2011
2013

Hệ mái

Lát nền, trát tường, sơn

200 Tw

200 tỉnh

230
30
430
230
5

Chùa An Lão

Xã Sơn Lôi

Chưa XH

2011

chùa chính

 
950
950
 
6

Nhà tưởng niệm Bác Hồ

 

Tân Phong

 
DTCM
 
2012
 

Huyện 2000; tỉnh 300

 
2.300

   7

Chùa Ngọc Bảo

Xã Sơn Lôi

chưa XH

2012

chùa chính

 
750
750
 
8

Đình Ngọc Canh

TT Hương Canh

Quốc gia

2012

Đình, sân vườn

18.500 Tw

 
18.500
 
9

Đình Tam Lộng

Xã Hương Sơn

Tỉnh
2013

Đình, sân vườn

200
650
850
 
10

Đình Thiện Kế

 

Xã Thiện Kế

Tỉnh
2013

Đình, sân vườn

2.000 xã

400
2.400
11

Miếu Yên Lan

 

TT. Thanh Lãng

Tỉnh
2013

Tiền tế

 
985
985
12

Đền Mẫu Lương Câu

Xã Sơn Lôi

chưa XH

2013

Đền chính

 
4.200
4.200
 
13

Miếu Tam Đức Thánh

 

Xã Quất Lưu

chưa XH

2013

Miếu chính

 
448
448
14

Chùa Minh Lương

TT. Thanh Lãng

chưa XH

2014

    Chùa chính

 
457
457
 
15

Đình Tiên Hường

TT Hương Canh

Quốc gia

2014

Đình, sân vườn

38.000 Tw

 
 
38.000
16

Chùa Ngoại Trạch

 

Xã Tam Hợp

chưa XH

2014

Chùa chính

 
742
742
17
 

Đình Nội Phật

 

Xã Tam hợp

tỉnh
2016

Đình chính

 
7.432
7.432
18

Đền Sóc

 

Xã Quất Lưu

Tỉnh
2016

Đền chính, sân

 
1.850
1.850
 
 
Tổng cộng: 18 Di tích
 
 
 
 
 
 
61.500
 
9.442
 
70.942
 

* Tổng số DTLSVH được tu bổ tôn tạo trên địa bàn là 18 di tích;

* Tổng kinh phí đầu tư là: 70 tỷ 942 triệu đồng, trong đó ngân sách 61,5 tỷ; nguồn XHH là 9,442 tỷ đồng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/08/2017