Ban Đảng , Đoàn Thể

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

***
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Địa chỉ: Khu phố I thị trấn Hương Canh - Bình Xuyên-Vĩnh Phúc
- Số điện thoại: 02113.887.068
- Email: bandanvanbinhxuyen@gmail.com
 
II. LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN
1. Trưởng Ban: Đỗ Quang Hà – UVBTV
- Số điện thoại: 02113.887.068
- Email: bandanvanbinhxuyen@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Ban. Chủ trì các hội nghị của Ban; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, báo cáo, kế hoạch công tác của Ban; phân công các Phó trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ được giao. Là Thường trực BCĐ Quy chế dân chủ huyện, BCĐ công tác tôn giáo của Huyện ủy. Ký các văn bản trình Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo cơ sở. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội huyện để thực hiện nhiệm vụ của Huyện ủy giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công.
 
2. Phó Trưởng ban TT: Nguyễn Thị Hồng Tuyến - HUV
- Số điện thoại: 
- Email: bandanvanbinhxuyen@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: có trách nhiệm trong hoạt động đối nội, đối ngoại hàng ngày của Ban theo sự ủy quyền của Trưởng ban và giải quyết công việc khi Trưởng Ban đi vắng. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng và thực hiện mô hình Dân vận khéo; chỉ đạo xây dựng các báo cáo: Giao ban, tháng, quý và năm và báo cáo chuyên đề. Phụ trách công tác dân vận trong việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác GPMB trên địa bàn huyện. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao hoặc Trưởng ban ủy quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.
 
3. Phó Trưởng ban: Đỗ Mạnh Khương
- Số điện thoại: 0982548647
- Email: Manhkhuongmttq@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách : 
 
III. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Chức năng
Ban Dân vận Huyện uỷ là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc .
2. Nhiệm  vụ
2.1- Nghiên cứu, đề xuất
Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận. Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác dân vận. Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ huyện.
2.3- Thẩm định, thẩm tra:
Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện uỷ. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện.
2.4- Phối hợp:
Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.
Các Ban xây dựng đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Huyện uỷ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ.
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:
 Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.  Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.
Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.
 
04/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)