Cơ quan, tổ chức khác

Chi cục Thống kê

CHI CỤC THỐNG KÊ

 

          I. Lãnh đạo:

1. Chi cục trưởng: đ/c Trần Thị Thanh Hà 

                   Điện thoại: 02113.596.977

               2. Phó chi cục trưởng: đ/c Phùng Quang Trung

                   Điện thoại : 

          II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1.     Vị trí và chức năng:

Chi cục thống kê Bình Xuyên là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Vĩnh Phúc; giúp Cục trưởng Cục Thống kê tinhrthoongs nhất quản lý Nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; Tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; Cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chi cục thống kê Bình Xuyên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Thực hiện báo cáo thống kê tình hình Kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; Đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển KT – XH của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục thống kê giao; Cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

Tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, Tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

Quản lý biên chế, tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

 

Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)