Ban Đảng , Đoàn Thể

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

***

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
SĐT: 02113.866.372
 
1.Đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn - HUV- Chánh Văn phòng.
-Số điện thoại : 02113.866.372
-Email: tuanctbxvp@gmail.com
-Lĩnh vực phụ trách : 
 - Là người điều hành chung mọi hoạt động của Văn phòng Huyện ủy, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.
 - Trực tiếp tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy điều hành công việc hàng ngày; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế và chương trình công tác toàn khóa, năm, hàng tháng, hàng tuần của Huyện ủy.
 - Trực tiếp phụ trách bộ phận tổng hợp, dự thảo các văn bản, chỉnh lý các văn bản tác nghiệp và văn bản của các bộ phận tham mưu trước khi trình Thường trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành và kiểm tra các văn bản được giao của Huyện ủy trước khi trình ký và ban hành.
  - Xử lý các thông tin có liên quan, báo cáo Thường trực Huyện ủy kịp thời.
  - Ký thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy một số văn bản theo quy định. Được thừa lệnh Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể báo cáo, cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời được thừa lệnh truyền đạt những ý kiến của Huyện ủy đến các cơ quan trên.
  - Tham dự các hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực và các hội nghị của huyện. Giúp Ban Thường vụ, Thường trực quan hệ làm việc với các cơ quan ngoài huyện và tham dự các buổi làm việc đó.
 
 
2. Đồng chí : Nguyễn Thị Vụ - Phó Chánh Văn phòng Huyện Ủy
-Số điện thoại: 02113.592.636
-Email:
-Lĩnh vực phụ trách : 
- Phụ trách công tác nghiên cứu tổng hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của bộ phận tổng hợp và có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng. 
- Biên tập, chỉnh lý, dự thảo các báo cáo và các văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy do cơ quan tham mưu chuyển đến hoặc chuyên viên dự thảo. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của cấp ủy, tổng hợp báo cáo theo quy định. 
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được ủy quyền hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
 - Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, năm, tháng của Huyện ủy.
- Chỉ đạo và phối hợp cùng chuyên viên tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Huyện ủy. Dự họp theo dõi hội nghị của cấp ủy theo quy định và các hội nghị khác khi được phân công.
- Theo dõi và chuyển các đơn thư khiếu nại, tố cáo...tới các cơ quan theo đúng thẩm quyền giải quyết, đôn đốc các cơ quan giải quyết theo ý kiến của Thường trực Huyện ủy và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực Huyện ủy đôn đốc thực hiện công tác văn thư lưu trữ.
- Tổng hợp thông tin nhanh và xử lý thông tin kịp thời, tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp xử lý khi có thông tin để báo cáo đồng chí Chánh Văn phòng và Thường trực Huyện ủy.
- Điều hành công việc của Văn phòng và được dự các hội nghị của BTV, Thường trực Huyện ủy khi đồng chí Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được phân công và báo cáo kết quả với đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy biết để chỉ đạo chung. Quản lý và theo dõi (chỉ số công tơ điện, nước, xăng xe) điện thoại, báo chí, tài liệu... của cơ quan.
- Theo dõi và làm một số nhiệm vụ chuyên môn khác khi được đồng chí Chánh Văn phòng hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
 
3. Đồng chí: Nguyễn Việt Tiến  - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy
- Số điện thoại: 0912 891 844 
- Email:  
- Lĩnh vực phụ trách: 
 - Phụ trách công tác hành chính, quản trị: chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổ hành chính-quản trị, công nghệ thông tin và có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng.
- Bảo đảm các điều kiện vật chất, quản trị, hậu cần phục vụ các hoạt động của Huyện uỷ.
- Tổ chức quản lý tài sản của Huyện ủy theo quy định hiện hành. Đề xuất việc thanh lý, thanh hủy tài sản.
- Thừa uỷ nhiệm Chánh Văn phòng ký các giấy tờ có liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi công tác hậu cần, công tác nội vụ chung của cơ quan, theo dõi việc mua sắm, phát hành văn phòng phẩm, sổ sách in ấn tài liệu hàng tháng.
- Điều hành công việc của Văn phòng và được dự các hội nghị của BTV, Thường trực Huyện ủy khi đồng chí Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được phân công và báo cáo kết quả với đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy biết để chỉ đạo chung.
- Theo dõi và làm một số nhiệm vụ chuyên môn khác khi được đồng chí Chánh Văn phòng hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
 
4. Chức năng nhiệm, quyền hạn của Văn phòng Huyện ủy.
* Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.
- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
* Nhiệm vụ:
-  Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.
Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện ủy.
- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện ủy. 
- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.
- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
- Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:
Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.
Tổ chức phục vụ các hội nghị, các cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban Đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.
Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.
Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến, đi.
Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.
Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy.
Quản lý tài liệu lữu trư cơ quan của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.
Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo sự ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Thường Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy giao.
12/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)