Phòng ban chuyên môn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẨNG
I. THÔNG TIN CHUNG:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên
Địa chỉ: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 02113.866427
Email:  
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Phòng Kinh tế và Hạ tầng có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe; giao thông; khoa học và công nghệ. Phòng Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phát triển công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn.
 2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực quản lý của Phòng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.
3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý của phòng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
6. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng và các dịch vụ công theo quy định của pháp luật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.
7. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.
8. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn và làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND huyện.
9. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
10. Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
11. Giúp UBND huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.
12. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.
13. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để  UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
14. Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để   UBND huyện trình  UBND tỉnh phê duyệt hoặc  UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.
15. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.
16. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND huyện.
17. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.
18. Trình UBND huyện dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh; dự thảo quyết định của UBND huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.
19. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý.
20. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
21. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND huyện.
22. Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn cấp huyện.
23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn báo cáo UBND huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện. 
24. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã.
 
III. LÃNH ĐẠO PHÒNG
1. Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Phương - HUV
Số điện thoại: 0988730019
Email: Phuongctbx@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung 
 
2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Trung Hiếu
Số điện thoại: 0983791082
Email: Trunghieuctbx@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giúp việc cho Trưởng phòng, phụ trách về giao thông, xây dựng, công thương, khoa học và công nghệ.
 
3.Phó trưởng phòng :Đỗ Anh Tuấn 
số điện thoại : 0932878866
Email: anhtuan.do222@gmail.com 
Lĩnh vực phụ trách: Giúp việc cho Trưởng phòng, phụ trách về xây dựng và quy hoạch.
 
 
25/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)