Ban Đảng , Đoàn Thể

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

***
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
 
I.THÔNG TIN CHUNG
- Địa chỉ :Trụ sở Huyện ủy - Khu phố I thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Số điện thoại cơ quan: 0211.3866514
- ldldhuyenbinhxuyen@gmail.com
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
A. Chức năng:
- Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động
- Tổ chức giáo dục vận động công nhân và người lao động
- Đại diện cho người lao động tham gia quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước
B. Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn
- Triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của lien đoàn lao động tỉnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình. Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ
- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
- Vận động đoàn vên CNVC-LĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức , biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo. Xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn.
- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
C. Quyền hạn:
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan.
- Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vị phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
- Trường hợp nếu phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động, công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.
 
III. Lãnh đạo phòng ban, cơ quan:
1. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện: Đ/c Trịnh Hoàng Hoa - Huyện Ủy viên 
Số điện thoại:0978112141
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động về công đoàn
2. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Ngọc Đường
Số điện thoại : 0976.669.955
Địa chỉ gmail: duong66vp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: phụ trách UBKT, các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động…..
 
 
 
12/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)