Ban Đảng , Đoàn Thể

Ủy Ban Kiểm Tra

 ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY BÌNH XUYÊN
 
Số điện thoại: 0211.3597.352.
Email: ubkt.hubx@gmail.com
 
1.Đồng chí :Trần An - UVBTV - Chủ nhiệm  
- Số điện thoại : 02113606688
- Email: ubkt.hubx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung
 
 
2. Đồng chí: Nguyễn Huy Hải - HUV - Phó chủ nhiệm 
- Số điện thoại: 0912.702.550.
- Email: hainh3@vinhphuc.gov.vn.
 
3. Đồng chí: Lê Thành - Phó Chủ nhiệm  
- Số điện thoại :  0211.3597.352
- Email: lethanh@gmail.com
 
4. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Huyện ủy:
* Chức năng.
-  Là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy.
 * Nhiệm vụ.
- Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điểu lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.
- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.
- Sơ, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật đảng trong đảng bộ; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cấp dưới.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Huyện ủy; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Huyện ủy.
 
12/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)