Ban Đảng , Đoàn Thể

HỘI NÔNG DÂN

***
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN 
 
 I. THÔNG TIN CHUNG
 - Địa chỉ: Trụ sở Huyện uỷ- Khu phố I TT Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
 - Số điện thoại: 0211.3866.480
 - Email: hoinongdanbinhxuyen@gmail.com
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
     + Chức năng: 
     - Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. 
     - Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc.
     - Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh và đời sống. 
     + Nhiệm vụ: 
     - Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường lao động sáng tạo của nông dân. 
     - Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới. 
     - Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. 
     - Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
     - Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
     - Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.
 
III. LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN CƠ QUAN
   1. Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Dũng
            Số điện thoại: 0912698945
            Email:  dungnv11@vinhphuc.gov.vn
            Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động của Hội, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, ngân sách; phối hợp với các ngành, với cấp trên trong các hoạt động của Hội Nông dân huyện.
 
   2. Phó chủ tịch: Lưu Thị Lan Hương
            Số điện thoại: 0978.957.767
            Email: Lanhuong@gmail.com
            Lĩnh vực phụ trách: phụ trách các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của Hội Nông Dân, công tác tuyên truyền, vận động và các vấn đề xã hội.
      
 
08/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)