Cơ quan, tổ chức khác

TRUNG TÂM Y TẾ

TRUNG TÂM Y TẾ
 
1. Đồng chí : Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc 
- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung
 
2. Đồng chí : Nguyễn Văn Toàn - P. Giám đốc 
- Lĩnh vực phụ trách: 
 
3. Đồng chí : Trần Văn Huấn - P. Giám đốc 
- Lĩnh vực phụ trách: 
 
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
* Vị trí và chức năng:
- Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.
- Phòng y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở y tế.
* Nhiệm vụ, quyền hạn: Trình UBND huyện:
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm...trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện
- Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm hoạ... ảnh hưởng tới sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở,  vận động, hướng dẫn nhân dân gìn giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của Pháp luật./.
14/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)