Phòng ban chuyên môn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

***
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN BÌNH XUYÊN:
Số điện thoại: 02113592138
Địa chỉ Email: taichinhbinhxuyen2013@gmail.com.
 
1. Đồng chí: ...................................... – HUV, Trưởng Phòng.
- Số điện thoại: 02113.592.138.
- Địa chỉ Email: Tamtt2@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo, giải quyết công việc lien quan đến công tác tài chính, Kế hoạch, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ trong phòng.
 
2. Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng phòng
Số điện thoại : 02113.866.446
Email : Namnt@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: quản lý thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cấp xã, thị trấn; Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
 
3. Đồng chí :  Nguyễn Tuấn Hiệp – Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 0979 776 139.
- Địa chỉ Email: Hiepnt@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Đăng ký kinh doanh; Quản lý đầu tư xây dựng khối huyện. Chủ trì Hội đồng đấu giá trong tố tụng, bán hàng thanh lý và bán hàng tịch thu sung quỹ nhà nước.
 
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
Giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Phòng Tài  chính - Kế hoạchthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Trình UBND cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn cấp huyện.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND cấp huyện dự toán ngân sách cấp mình theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND cấp huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND cấp huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND cấp huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn cấp huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
- Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
 

 

13/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)