Phòng ban chuyên môn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

***
PHÒNG NÔNG NGHIỆP
 
 1. Đồng chí: Lưu Văn Bắc - Trưởng phòng
- Số điện thoại: 
- Địa chỉ Email: baclv@vinhphuc.gov.vn
 
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của phòng. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy- HĐND - UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; phân công cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; tài chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đối ngoại; Thủy lợi, PCTT&TKCN; Các chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất, khắc phục thiệt hại thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Ủy quyền cho 01 đồng chí phó trưởng phòng điều hành hoạt động công tác của cơ quan khi cần thiết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho.
+ Trực tiếp phụ trách việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực  Nông nghiệp của các xã: Trung Mỹ, Tân Phong, Sơn Lôi và thị trấn Hương Canh.
 
2. Ông: Nguyễn Thị Ninh – Phó trưởng phòng.
Số điện thoại: ............................
Email: ..................................
Lĩnh vực phụ trách:  Chịu trách nhiệm giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực: Trồng trọt, BVTV, Khuyến nông, thông tin nông nghiệp, lâm nghiệp, hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, nghiệp, kinh tế nông hộ, các chương trình, đề án, dự án, mô hình thuộc lĩnh vực được giao. 
+ Kiểm soát tổng hợp, viết báo cáo kết quả công tác tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác của phòng theo quy định.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
+ Trực tiếp phụ trách việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp của các xã: Phú Xuân, Đạo Đức, thị trấn Thanh Lãng, Quất Lưu, Tam Hợp.
 
3. Ông: Phan Thành Long - Phó trưởng phòng.
Số điện thoại:..................... .
Email: .................................
Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng phòng về công tác xây dựng nông thôn mới của huyện.
+ Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Chăn nuôi, Thú y, thủy sản, nước sạch và VSMT nông thôn,  kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nông, lâm sản, thủy sản, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ,  các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của phòng phụ trách, các chương trình, đề án, dự án, mô hình thuộc lĩnh vực được giao.
+ Thẩm định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng về lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản theo quy định.
+ Chủ trì, phối hợp thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến cử tri thuộc lĩnh vực của phòng được giao. 
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.
+ Trực tiếp phụ trách việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp của các xã: Hương Sơn, Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh, Bá Hiến. 
  
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng:
* Chức năng:  tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông.
Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão;
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.
Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản .
Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định./. 
13/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)