Phòng ban chuyên môn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

***
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẤT DỊCH VỤ
I. THÔNG TIN CHUNG  
-Địa chỉ : Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
-Số điện thoại : 0211 3596869
-Email :
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN 
1. Vị trí:
 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án ĐTXD) huyện là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
2. Chức năng: 
- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;
-  Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;
-  Chuyên trách giúp Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng huyện xác định mức đền bù và phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án, triển khai dự án tái định cư, đất dịch vụ trên địa bàn huyện;
- Phối hợp với các phòng, ban chức năng giúp UBND huyện tổ chức thực hiện quy hoạch; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị đã được phê duyệt.
- Thực hiện các chức năng khác do UBND huyện giao.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
3.1   Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: 
- Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện; 
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác; 
- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); 
- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình; 
- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định; 
- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;
- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường; 
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện; 
- Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình;
- Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật. 
3.2  Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn về công tác bồi thường giải phòng mặt bằng gồm: 
- Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; 
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách đền bù và các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho công dân;
 - Tiếp nhận các khiếu nại, kiến nghị của công dân và các tổ chức về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND huyện và giải quyết khi được cơ quan cấp trên ủy quyền.
3.3  Nhiệm vụ, quyền hạn về phát triển công nghiệp và đô thị:
Phối hợp với các phòng, ban chức năng giúp UBND huyện tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện.
3.4  Nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng hạ tầng đất dịch vụ:
Quy hoạch, xây dựng hạ tầng đất dịch vụ cho người dân đã giành đất cho phát triển công nghiệp, đô thị trên địa bàn huyện theo quy định của Pháp luật và các văn bản hiện hành.
3.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND huyện giao.
 
III. LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN CƠ QUAN 
1. Giám đốc :  Nguyễn Văn Tiến
Số điện thoại : 0988148982
Email:  tienxdvp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách : phụ trách chung cơ quan và trực tiếp phụ trách Bộ phận Tài chính-Kế toán, Bộ phận Hành chính, Bộ phận kỹ thuật số 1; công tác khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng và đối ngoại của Ban.
 
2.  Phó giám đốc : Phạm Ngọc Lân
Số điện thoại : 
Lĩnh vực phụ trách : Giúp việc cho giám đốc trong lãnh đạo chung công tác của Ban; Trực tiếp phụ trách một số bộ phận chuyên môn, lĩnh vực của Ban theo sự phân công của giám đốc; giải quyết các công việc đột xuất khi được Trưởng Ban uỷ quyền.
- Trình lãnh đạo huyện ký các văn bản đối với công việc của bộ phận chuyên môn được giao phụ trách.
- Báo cáo công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách với giám đốc trong buổi họp giao ban định kỳ.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực về phát triển cụm công nghiệp và Bộ phận kỹ thuật số 3
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.
 
 3.  Phó giám đốc Nguyễn Thị Huyền:  
Số điện thoại : 0983 442 783
Email: Huyennt@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách :
Giúp việc cho giám đốc; Trực tiếp phụ trách một số bộ phận chuyên môn, lĩnh vực của Ban theo sự phân công của giám đốc; giải quyết các công việc đột xuất khi được Trưởng Ban uỷ quyền.
- Trình lãnh đạo huyện ký các văn bản đối với công việc của bộ phận chuyên môn được giao phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.
16/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)