Phòng ban chuyên môn

Phòng nội vụ

***
PHÒNG NỘI VỤ
 Số điện thoại: 02113.596636
 Email: Noivu1bx@gmail.com
 
1. Đồng chí :  Dương Thị Kiều trang - HUV - Trưởng phòng.
- Số điện thoại: 0983 917 040
- Email:  Trangdt@vinhphuc.gov.vn
 2. Đồng chí: Phạm Cường - Phó Trưởng phòng  
- Số điện thoại: 0912.565.486
- Địa chỉ Email: cuongp@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, công tác hội, công tác thanh niên, công tác văn thư lưu trữ.
 3. Đồng chí: Trần Lê - Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0773 528 898
- Địa chỉ Email:  Let@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Thi đua khen thưởng, địa giới hành chính, tôn giáo, cán bộ, công chức cấp xã
 4. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của phòng:
* Chức năng:
Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. Phòng Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Trình UBND cấp huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
- Trình UBNDcấp huyện ban hành quyết định, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
- Tham mưu, giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;
- Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn về công tác văn thư, lưu trữ theo quy  định
          - Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác tôn giáo của huyện theo quy định.
- Giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
- Tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện triển khai thực hiện chính sách khen thưởng trên địa bàn huyện theo quy định;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
08/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)