Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

UBND huyện họp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Ngày 23/11/2021, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện chủ trì cuộc họp.

 

 

Họp Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá huyện

 

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” của huyện kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung của phong trào sát với tình hình thực tế của huyện; Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động tích cực triển khai thực hiện phong trào tới các khu dân cư và hộ gia đình; các thôn, TDP theo hướng dẫn của tỉnh, của huyện; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” huyện đã triển khai đồng bộ các nội dung trong thực hiện phong trào, từ đó đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, trở thành phong trào lớn thực hiện có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh gắn liền với phong trào xây dựng thôn, TDP văn hóa đã được nhân dân hưởng ứng. Kết quả toàn huyện có tổng số 35.596 hộ gia đình; số hộ đăng ký: 33.246 gia đình; có 31.880/35.596 hộ gia dìnhd dạt gia đình văn hoá, chiếm 89,6%, tăng 1,6% so với năm 2020. Tổng số Làng văn hóa: 135 Làng; số Làng văn hóa: 124/135 Làng = 91,9%. Tăng so với năm 2020 là: 4,4%; Ban chỉ đạo huyện đề nghị công nhận cho Thôn, Làng, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2021 là: 124 Thôn, Làng, Tổ dân phố; BCĐ huyện đề nghị UBND huyện khen thưởng cho Thôn, Làng, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục năm 2021 là: 16 Thôn, Làng, Tổ dân phố văn hóa. Tổng số Cơ quan, Đơn vị đăng ký 119; số Cơ quan, Đơn vị đạt 83/119 Đơn vị đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hoá = 69,7%. BCĐ huyện đề nghị UBND huyện công nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 83 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đề nghị UBND huyện khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021: 05 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đ.c Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các thành viên BCĐ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước../.

Nguyên Vũ

23/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)