Tin An ninh quốc phòng

Bình Xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng có mối quan hệ hữu cơ, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Đảng, luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn lực, diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường, dịch bệnh... song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, huyện Bình Xuyên đã khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

 Năm 2021 là năm đầu thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Huyện ủy Bình Xuyên tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung GPMB thu hút đầu tư. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cho các công trình trọng điểm và duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trên cả bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bám sát và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, trong đó chú trọng công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 05-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Về kinh tế, phấn đấu giá trị sản xuất tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 140.470 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2020), trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 133.659 tỷ đồng (tăng 16,5%). Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 1.717 tỷ đồng (tăng 1%). Giá trị sản xuất dịch vụ đạt 5.094 tỷ đồng (tăng 10%).

Cụ thể, cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng đạt 96,5%; Nông - lâm nghiệp - thủy sản: 0,8%, Dịch vụ: 2,7%; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 38.880 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 806.620 triệu đồng. Tổng chi ngân sách 860.938 triệu đồng; Giải quyết việc làm cho 2.500 - 2.650 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,17 - 1,18%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 86%; Làng văn hóa 88%; Đơn vị văn hóa 80%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 8%.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện cho cán bộ, đảng viên. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2021.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở, động lực để Đảng bộ, nhân dân huyện Bình Xuyên tiếp tục có những đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đề ra./.

 

Nguyên Vũ

 

20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)