Tin kinh tế

Hội nông dân huyện Bình Xuyên đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Bình Xuyên phát triển vững mạnh toàn diện, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nông dân, là người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, là nhân tố quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Với phương châm ở đâu có nông dân thì ở đó có tổ chức hội, các cơ sở hội, chi hội ngày càng được củng cố và phát triển, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện có tổ chức hội nông dân, vai trò, hiệu quả hoạt động của các cơ sở hội, chi hội được nâng lên. Công tác phát triển hội viên đạt nhiều kết quả, trong 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp gần 1.700 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn huyện lên 16.744 hội viên.

 

Nhiều hộ nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế vào sản xuất

 

Từ nguồn vốn của Quỹ hội nông dân giúp nhiều hộ phát triển kinh tế gia đình

 

Phát huy vai trò nòng cốt giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Bình Xuyên đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng vùng, từng địa phương trong huyện. Đồng thời, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi trong cán bộ, hội viên; vận động, khuyến khích hội viên đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thâm canh tăng vụ, đưa giống mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống người dân.

Trên con đường đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội nông dân trong toàn huyện đã vận động nông dân thực hiện dồn ghép ruộng đất, dồn thửa đổi ruộng, chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo ra thế và lực mới trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Đặc biệt, các cấp Hội luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập là công tác trọng tâm vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo của huyện vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Trong đó, nhận ủy thác cho vay của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 91 tỷ đồng cho 3.170 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 528 thành viên vay vốn qua tổ vay vốn do hội nông dân quản lý với số dư nợ trên 73 tỷ đồng. phối hợp các ban, ngành tổ chức gần 30 lớp tập huấn, dạy nghề cho hàng nghìn lượt người lao động tham gia; Tạo điều kiện liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân mua máy móc, vật tư, phân bón theo phương thức trả chậm, lãi suất thấp; xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để triển khai nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân. Giới thiệu cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ Nông dân để phát triển kinh tế, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nông dân vượt khó, thoát nghèo,vươn lên làm giàu. Tính đến nay, đã có 127 hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ đạt trên 4 tỷ đồng.

Từ các hoạt động hỗ trợ của Hội Nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; Tạo động lực để các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương  phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện sẽ chú trọng đổi mới phương thức hoạt động và đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào Hội nông dân; quan tâm hơn đến dạy nghề và tạo việc làm cho hội viên nông dân; xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hội viên phát triển về kinh tế và nâng cao vị thế của người nông dân trong tình hình mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng quê hương Bình Xuyên ngày càng phát triển./.

Nguyễn Hoan

15/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)