Thời sự tổng hợp

Đảng bộ huyện Bình Xuyên xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Bình Xuyên lần thứ 38

 

Đảng bộ huyện Bình Xuyên hiện có 60 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 đảng bộ, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học với hơn 5.700 đảng viên. Xác định công tác quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối, tác phong làm việc, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh; việc tinh giảm, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả  theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án 01 của Tỉnh ủy. Huyện ủy đã giải thể 5 chi bộ, sáp nhập 6 chi bộ trực thuộc, giải thể chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã của 13/13 đảng bộ xã, thị trấn. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại cuối năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,7%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86,6%, kết nạp được 180 đảng viên/năm.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát nhiều cán bộ chủ chốt ở các địa phương, đơn vị, đặc biệt những cán bộ phụ trách lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm, những nơi có dư luận, đơn thư, có biểu hiện mất đoàn kết, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại 16 đảng bộ trực thuộc và 2 đoàn kiểm tra chuyên đề về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 13 xã, thị trấn; triển khai 4 cuộc giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Công tác dân vận ngày càng được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở; huy động cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Các cấp ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với thực tiễn; không ngừng phát huy tính dân chủ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bình Xuyên xác định nhiệm vụ trọng tâm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; phát huy tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bình Xuyên phát huy tốt lợi thế, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bình Xuyên đủ tiêu chí trở thành thị xã.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

01/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)