Tuyển dụng

Thông báo nội dung tài liệu ôn thi phỏng vấn tuyển dụng giáo viên tiểu học theo chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ

 Chi tiết tại: http://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/830D47C28CDFA6FC139A5FD812B36D90.pdf

+ Kiến thức chung: Content/UpLoads/FileUploads/1_Luat vien chuc 2010.pdf

                               Content/UpLoads/FileUploads/2_Luat Giao duc 2005.doc

                               Content/UpLoads/FileUploads/3_Luat bo sung 1 so dieu cua Luat GD_ 44_2009_QH12.pdf

                               Content/UpLoads/FileUploads/3_Nghi dinh 29_2012_ND-CP.doc

                               Content/UpLoads/FileUploads/4_VBHN 02_Danh gia PL CB CC vien chuc.pdf

                               Content/UpLoads/FileUploads/5_Nghi dinh 30_2020.pdf

                               Content/UpLoads/FileUploads/6_Nghi quyet 29.pdf

                               Content/UpLoads/FileUploads/7_QĐ 16_ Quy dinh ve dao duc nha giao.doc

                               Content/UpLoads/FileUploads/8_VBHN 03_Dieu le truong Tieu hoc.pdf

                               Content/UpLoads/FileUploads/9_TT 20_Chuan nghe nghiep GV co so GDPT.PDF

                               Content/UpLoads/FileUploads/10_Thong tu 21_ma so tieuchuan CDNN GV Tieu hoc.pdf

+ Kiến thức chuyên môn: Content/UpLoads/FileUploads/Module TH 36_Ky nang giai quyet tinh huong su pham.pdf

                                         Content/UpLoads/FileUploads/ModuleTH 15_Mot so phuong phap day hoc tich cuc o tieu hoc.pdf

                                         Content/UpLoads/FileUploads/VBHN 03_Danh gia hoc sinh tieu hoc.pdf

                                         Content/UpLoads/FileUploads/Yêu cầu cơ bản đối với giáo viên tiểu học như sau.docx

13/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)