Thi đua khen thưởng

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/7DD0278347D0A6DEC3F3DBC172EB3198.pdf 

03/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)