Thời sự tổng hợp

Bình Xuyên phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xác định việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã chú trọng công tác lãnh đạo việc thực hiện QCDC với phương châm “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, gắn thực hiện QCDC với các nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị.

 

Hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận và Kiểm tra và cộng tác viên dư luận hàng tháng.

 

Thực hiện quan điểm đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, phân công theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình qua việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị. Từ đó, việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả, nhiều đơn vị thực hiện tốt việc dân chủ trong mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công, công khai tài chính, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ; tổ chức tốt hội nghị sơ kết, tổng kết các lĩnh vực. 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, tạo điều kiện cho người lao động được tham gia ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và bổ sung, chỉnh sửa quy chế hoạt động của cơ quan; nêu cao trách nhiệm đóng góp xây dựng cơ quan.

Cùng với đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đến làm việc. Đến nay, tại các bộ phận giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và công dân đều niêm yết quy định và hòm thư góp ý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan ngày càng tốt hơn. Trong năm 2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 1.627 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận mới là 1.616 hồ sơ, số hồ sơ đến hạn giải quyết là 1.577 hồ sơ, đã có kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn là 1526 hồ sơ); toàn huyện đã tiếp 942 lượt lượt công dân, tiếp nhận 410 đơn, tổng số đơn đủ điều kiện để xử lý là 404 đơn, đã giải quyết xong 246 đơn; đang xem xét, giải quyết 52 đơn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo tinh thần Pháp lệnh 34/2007/PL-UVBTVQH đi vào nền nếp. Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính, UBND các xã, thị trấn duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giải quyết công việc. Hiện 13/13 xã, thị trấn niêm yết công khai những việc nhân dân được biết và các thủ tục hành chính, quy định lệ phí... ở trụ sở làm việc và nhà văn hóa các thôn. Hình thức công khai thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, xóm, các cuộc tiếp xúc cử tri, niêm yết tại công sở, nơi công cộng để nhân dân được biết. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy tích cực. Qua đó, đã phát hiện kịp thời đề xuất với cơ quan liên quan giải quyết, khắc phục. Ngoài ra các xã, thị trấn còn thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, để thực hiện QCDC.

Trong công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với các tầng lớp nhân theo tinh thần Quyết định số 55-QĐ/TU của Tỉnh ủy được các cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Tiêu biểu như: Trong năm Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã Thiện Kế, xã Bá Hiến đã tổ chức các hội nghị đối thoại, trao đổi trên nhiều lĩnh vực, như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đất đai; GPMB; công tác bảo vệ môi trường; những khó khăn sau khi thực hiện Đề án 01, lĩnh vực văn hóa- xã hội; công tác xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội... Thông qua tiếp xúc, đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân trên cơ sở đối thoại thẳng thắn, cởi mở, không né tránh, phát huy vai trò người đứng đầu trong giải quyết các vấn đề ở cơ sở.

Trong việc thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP có sự chuyển biến rõ rệt, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có tổ chức công đoàn đã tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể… Thông qua hội nghị, nhiều ý kiến, đề xuất người lao động được chủ doanh nghiệp ghi nhận, tiếp thu, trả lời. Qua đó, hạn chế vi phạm dân chủ, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, phát huy quyền làm chủ của người lao động, đảm bảo sự phát triển hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc tại Trung tâm hành chính công huyện.

 

 

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phát huy vai trò đại diện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tổ chức giám sát và tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bằng những việc làm cụ thể theo Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ. Đặc biệt là phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong hoạt động của chính quyền.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định, nhờ sự nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó, đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp không ngừng được phát huy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Nguồn: Bản tin truyên truyền huyện

18/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)