Thời sự tổng hợp

Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 39 –NQ/TW của Bộ chính trị

Sáng ngày 12/03/2019, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị cho các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện; Ban thường vụ Đảng ủy, các Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; đảng viên các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban thuộc HĐND, UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Học tập, quán triệt NQ 37, NQ 39 của Bộ chính trị.

 

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện truyền đạt nội dung các Nghị quyết của Bộ chính trị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư HU yêu cầu các chi, Đảng bộ, chính quyền các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 37, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.

Nguyên Vũ

13/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)