Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Đăng ký biến động về SD đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày  lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai tiền sử dụng đất

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất

- Biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất;

b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày Phòng TN&MT nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND huyện, thành, thị xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Lệ phí

- Lệ phí địa chính: 15.000đồng/ 1 giấy chứng nhận (đối với khu vực đô thị)

- Khu vực khác: 7.500đ/GCN

(Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Thông tư số 09/2007/TTLT/BTC-BTNMT ngày 02/8/2007)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ

-Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ TN&MT

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày

18/04/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.