Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Trình tự thực hiện

 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo mẫu quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã nơi thực hiện sản xuất kinh doanh dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết. Trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu chủ cơ sở tổ chức đối thoại với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án chi tiết; chủ cơ sở có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại.

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

 

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Văn bản tham vẫn ý kiến của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Thời hạn giải quyết

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở.

Đối tượng thực hiện

 

Chủ cơ sở

Cơ quan thực hiện

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Không quy định

Lệ phí

 

không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 

- Mẫu số 1: văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

- Mẫu số 2: Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở theo mẫu quy định Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Yêu cầu thực hiện

 Không quy định

Kết quả thực hiện

 

Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Căn cứ pháp lý

 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

File đính kèm: m-u-k-m-theo.docx