Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã nơi nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2. Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

Cách thức thực hiện

 

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

-  Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;

- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.

Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

 

Chủ dự án.

Cơ quan thực hiện

 

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

Lệ phí

 

Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Phụ lục 2.4. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Phụ lục 2.5. Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn.

Yêu cầu thực hiện

 

Không quy định.

Kết quả thực hiện

 

Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.

Căn cứ pháp lý

 

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

File đính kèm: m-u-k-m-theo.docx