Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản)
Trình tự thực hiện

 - Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản nộp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã (khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) để xem xét, xác nhận.

-  Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân cấp xã gửi một (01) bản xác nhận đăng ký kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản xác nhận đề án cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 3.1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

3.2. Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT.

Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

 Chủ cơ sở

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Không quy định

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

- Mẫu số 1: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

- Mẫu số 2: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

- Mẫu số 3. Mẫu giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

- File đính kèm...

Yêu cầu thực hiện

 Không quy định

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

File đính kèm: m-u-k-m-theo.docx