Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (khi được Ủy ban Nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản)- Lĩnh vực môi trường
Trình tự thực hiện

 Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã (khi được Ủy ban Nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) để xem xét, xác nhận.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

Đối tượng thực hiện

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Cơ quan thực hiện

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

File đính kèm...

Yêu cầu thực hiện

 Không quy định

Kết quả thực hiện

 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp lý

 - Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.