Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Nội vụ
Tên thủ tục
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Cách thức thực hiện

 

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

 Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Tập thể Lao động tiên tiến của cấp trình khen; - Báo cáo thành tích do tập thể được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; - Biên bản bình xét thi đua.
 - 1 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

 

8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

 

tổ chức

Cơ quan thực hiện

  Trung tâm hành chính công cấp huyệna

Lệ phí

 

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

 Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Kết quả thực hiện

 Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Căn cứ pháp lý

 

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng sỗ 39/2013/QH13 ngay 16/11/2013

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính