Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Nội vụ
Tên thủ tục
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp huyện về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trình tự thực hiện

 

 Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Cách thức thực hiện

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen; - Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng; - Biên bản xét khen thưởng.

Thời hạn giải quyết

 

 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

 

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

 

Lệ phí

 

 Không có

Tên mẫu đơn tờ khai

  Không có

Yêu cầu thực hiện

 Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng 

Kết quả thực hiện

 

 Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen

Căn cứ pháp lý

 

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng sỗ 39/2013/QH13 ngay 16/11/2013

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính