Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Nội vụ
Tên thủ tục
Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

Thẩm định trong thời hạn 12 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 

Đối tượng thực hiện

 

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Lệ phí

 Không có

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Không có.

Yêu cầu thực hiện

 

Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

Kết quả thực hiện

 

Văn bản thẩm định.

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.