Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Tài chính - Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo quy định tại khoản 2. Điều 10, Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh (thẩm quyền quyết định là Chủ tịch UBND huyện)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản công bị mất, bị hủy hoại, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra việc tài sản công bị mất, bị hủy hoại, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại xem xét, quyết định.

Bước 2. Trong thời hạn 24 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

 

 

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công: 01 bản chính;

Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính;

Các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 24 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

 

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản bị mất, hủy hoại.

Cơ quan thực hiện
Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

Lệ phí

Không có.

 

 

 

Tên mẫu đơn tờ khai

Không có.

Yêu cầu thực hiện

Không 

Kết quả thực hiện

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

Căn cứ pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.