Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Trình tự thực hiện

 1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện(Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 06/1/2019);

2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có(Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 06/1/2019);

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;

4. Nội quy thư viện.

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện(Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 06/1/2019);

2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có(Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 06/1/2019);

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;

4. Nội quy thư viện.

Thời hạn giải quyết

 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

 Cấp huyện

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

  Không quy định

Yêu cầu thực hiện

 Không quy định

Kết quả thực hiện

 Quyết định

Căn cứ pháp lý

 - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.