Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
Trình tự thực hiện

 1. Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến UBND huyện (trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 12 ngày;

2. Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày UBND huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do;

3. Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của UBND huyện, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

1.  Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;   

2. Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;        

3. Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;        
4. Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;        
5. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.        
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 12 ngày

Đối tượng thực hiện

 Đơn vị tổ chức lễ hội.

Cơ quan thực hiện

 Cấp huyện

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 - Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý và tổ chức lễ hội.