Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
Trình tự thực hiện

 1. Đơn vị tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ đăng ký đến UBND huyện (trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 16 ngày:

a) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên.

b) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã thuộc một huyện tham gia tổ chức (sau đây là lễ hội cấp huyện) được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên.
c) Lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm nhưng có thay đổi về cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống.

2. Trong thời hạn 16 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, UBND huyện có trách nhiệm thẩm định nội dung sau:

a) Sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ;

b) Các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội;

c) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

3. Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, ngành, trung ương hoặc các đơn vị ở địa phương, UBND huyện phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội.

4. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của UBND huyện.

5. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này.

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng khách mời;         
2. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;        
3. Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;        
4. Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội (đối với lễ hội truyền thống);        
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 16 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Đơn vị tổ chức lễ hội.

Cơ quan thực hiện

 Cấp huyện

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không.

Yêu cầu thực hiện

 Không qđ

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận. - Văn bản trả lời nêu rõ lý do nếu không đồng ý.

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý và tổ chức lễ hội.