Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Thủ tục công nhận lần đầu “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Trình tự thực hiện

 1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn:

a) Đăng ký xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” với UBND huyện;

b) Tổ chức Lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (Phổ biến tiêu chuẩn và thông qua kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”);
c) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện;
d) Xây dựng báo cáo thành tích gửi Ủy ban nhân dân UBND thị trấn.

2. Chủ tịch UBND thị trấn có công văn đề nghị Chủ tịch UBND huyện.

3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (có văn bản kiểm tra).
4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn  thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Ban Chỉ đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận  “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời UBND thị trấn và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện  

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Báo cáo thành tích hai (02) năm xây dựng “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch UBND thị trấn.

b) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn.

Số bộ hồ sơ: (01) bộ.

Thời hạn giải quyết

 Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cấp thị trấn.

Cơ quan thực hiện

 Cấp huyện

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính và Giấy công nhận

Căn cứ pháp lý

 - Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"; "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".