Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Thủ tục công nhận lại “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Trình tự thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;
2. Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với UBND huyện;

3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã  họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi UBND xã;

4. Chủ tịch UBND xã đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

5. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra);
6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận lại và cấp Giấy công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời UBND xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Cách thức thực hiện

 Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch UBND xã.
2. Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND xã;
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cấp huyện. 

Lệ phí

 Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính và Giấy công nhận.

Căn cứ pháp lý

 - Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2011 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".