Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Văn hóa - Thông tin
Tên thủ tục
Thủ tục xét tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa
Trình tự thực hiện

1. UBND cấp xã tổng hợp danh sách khu dân cư văn hóa đủ điều kiện xét tặng Giấy khen.
2. UBND cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:

a) Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

b) Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.

3 Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự.

b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết.

c) Kết quả: Các Khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa vượt quá 15% tổng số khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định trình UBND huyện.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa. 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện  

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của UBND cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).        

2. Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.        

3. Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).   
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận dược hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Cấp huyện

Lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn tờ khai

Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp
văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

Yêu cầu thực hiện

Khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.

Kết quả thực hiện

Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".