Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên thủ tục
Hỗ trợ người truyền nghề
Trình tự thực hiện

 Trong thời hạn 15 ngày sau khi bắt đầu khóa học, người truyền nghề và người học nghề làm 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gửi đơn vị t chức lớp học (UBND cấp xã).

a) Đơn vị tổ chức lớp học (UBND cấp xã):

- Hàng năm xây dựng kế hoạch truyền nghề, lập danh sách người truyền nghề và người học nghề gửi UBND cấp huyện và gửi Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn).

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người truyền nghề, người học nghề. Kim tra, xem xét xác nhận vào đơn, phần xác nhận đơn phải ghi rõ người học thuộc đối tượng ưu tiên nào theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh.

- Trong thời hạn 02 ngày, ngay sau khi kết thúc khóa học, căn cứ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, lập biểu tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy định này.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ lập 01 bộ gửi Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) để thẩm định.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí truyền nghề (tự viết);

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

- Bản sao Giấy tờ chứng minh là nghệ nhân hoặc thợ giỏi do UBND tỉnh cấp trở lên;

- 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày sau khi nhận được quyết định hoàn thành lớp truyền nghề của UBND cấp xã, thanh lý hợp đồng với UBND cấp xã và cấp kinh phí hỗ trợ theo qui định.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 File đính kèm

Yêu cầu thực hiện

Danh mục 10 nghề được hỗ trợ: Mây tre đa, cơ khí, gốm, chế biến bông vải sợi, rèn, nuôi rắn, mộc, chế tác đá, nghề sinh vật cảnh, nghề chạm khảm trai

Kết quả thực hiện

Quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho người truyền nghề

Căn cứ pháp lý

theo quy định

File đính kèm: bieu-tong-hop-kinh-phi--.docx