Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên thủ tục
Hỗ trợ kinh phí người học nghề theo hình thức truyền nghề
Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày sau khbắt đầu khóa học, người truyền nghề và người học nghề làm 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gửi đơn vị tổ chức lớp học (UBND cấp xã).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (tự viết);

- Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

- Bản phô tô một trong các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, cụ thể:

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện là người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp theo năm;

+ Là dân tộc thiểu số. 

Thời hạn giải quyết

 10 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không quy định

Yêu cầu thực hiện

 

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện là người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp theo năm;

+ Là dân tộc thiểu số.

Kết quả thực hiện

 Quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho người học nghề

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND , ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020;

Quyết định 17/2016/QĐ-ubnd ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh vĩnh phúc