Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Trình tự thực hiện

Bước1. Tổ chức, cá nhân hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn kèm theo biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại và văn bản xác nhận tình trạng thương tật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

Bước2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý , viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3.Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 4. - Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện  quyết định. Trường hợp không được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức đưa đối tượng vào và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơchế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

 - Đơn của đối tượng, hoặc người giám hộ của đối tượng;

- Biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại đối tượng;

- Văn bản xác nhận tình trạng thương tật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

 Đối tượng, hoặc người giám hộ của đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không 

Yêu cầu thực hiện

Không 

Kết quả thực hiện

Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quyết định số  1922 /QĐ-CT ngày  15  tháng 7   năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

*Nguồn: Quyết định số 1922/QĐ-CT ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc