Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện

 Bước1. Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

Bước2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3.Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 4. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định hỗ trợ kinh phí. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện được hỗ trợ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

Bước 5. Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

 - Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính);

- Bản sao hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;

- Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu 1a, 1d ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) trong đó

+ Mẫu số 1a áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Mẫu số 1d áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 - Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);
- Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu 1a, 1d ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hỗ trợ mai táng phí của Chủ tịch UBND cấp huyện

Căn cứ pháp lý

 1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quyết định số  1922 /QĐ-CT ngày  15  tháng 7   năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

*Nguồn: Quyết định số 1922/QĐ-CT ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc