Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập
Trình tự thực hiện

 Bước1. Khi thay đổi tên gọi, trụ sở làm việcTrung tâm công tác xã hội có văn bản đề nghị, thông báo về việc thay đổi, gửi Chủ tịch UBND cấp huyện, qua bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

Bước2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý , viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3.Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, UBND cấp huyện có văn bản trả lời về đề nghị của Trung tâm công tác xã hội.

Nếu không nhận được văn bản trả lời thì Trung tâm công tác xã hội được thực hiện việc thay đổi.

Bước 5.Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

 Thông báo (bằng văn bản) của Trung tâm công tác xã hội về nội dung thay đổi.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Trung tâm công tác xã hội công lập

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Phòng nội vụ huyện

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện

Căn cứ pháp lý

 1. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.