Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Trình tự thực hiện

 Bước1. Cơ quan, tổchức đềnghịgiải thể Trung tâm công tác xã hội lập hồ sơ theo quy định. Gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

Bước2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý , viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3.Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4. -Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Phòng Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày phòng Nội vụ trình hồ sơ và văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện raquyết định giải thể. Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền không đồng ý việc giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị việc giải thể biết rõ lý do.

 Bước 5. Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

- Đề án giải thể Trung tâm công tác xã hội.

- Tờ trình giải thể Trung tâm công tác xã hội và dự thảo quyết định giải thể.

Đề án và tờ trình giải thể gồm những nội dung sau:

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể;

+ Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm công tác xã hội và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể và thời hạn xử lý.

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cơ quan, tổchứccó thẩm quyền đềnghịgiải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Phòng nội vụ huyện

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không còn chức năng, nhiệm vụ;

b) Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;

 c) Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả thực hiện

 Quyết định giải thể Trung tâm của Chủ tịch UBND cấp huyện

Căn cứ pháp lý

 1. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.