Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Đề nghị bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Phòng Lao động-TB&XH đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động, nhu cầu hòa giải trên địa bàn báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện về việc bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động.
Bước 2: Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản đề nghị bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở  Lao động-TB&XH trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động-TB&XH.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hòa giải của hòa giải viên lao động do Phòng Lao động-TB&XH lập.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ.

Thời hạn giải quyết

 Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động-TB&XH.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: Giám đốc Sở Lao động-TB&XH.

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Hòa giải viên lao động hoàn thành nhiệm vụ khi đáp ứng các quy định sau:

- Chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động.

- Chấp hành quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

- Số vụ hòa giải thành đạt trên 50% so với số vụ tham gia hòa giải.

(Theo Điều 8 Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - TBXH)

Kết quả thực hiện

 Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động.

Căn cứ pháp lý

 1.       Bộ luật Lao động năm 2012;

2. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

3. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.