Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Tuyển chọn hòa giải viên lao động
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Người dự tuyển hòa giải viên lao động (theo thông báo của UBND cấp huyện)chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện nơi có nhu cầu tuyển hòa giải viên lao động.

Bước 2:Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Phòng Lao động-TB&XH lập danh sách người đạt tiêu chuẩn báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.

Bước 4: UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách kèm theo công văn và hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động của người lao động gửi UBND tỉnh và Sở Lao động-TB&XH tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động-TB&XH.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển hòa giải viên lao động (Mẫu số 01/HGV);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý hoặc UBND cấp xã nơi người lao động cư trú;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Văn bản giới thiệu người lao động tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động của người đứng đầu Phòng Lao động-TB&XH; công đoàn cấp huyện; công đoàn khu công nghiệp đối với được Phòng Lao động-TB&XH; công đoàn cấp huyện; công đoàn khu công nghiệp giới thiệu tham gia hòa giải viên lao động.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ.

Thời hạn giải quyết

 25 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: Giám đốc Sở Lao động-TB&XH.

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động - Mẫu số 01/HGV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH)

Yêu cầu thực hiện

 1.   Điều kiện:

- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án.

- Am hiểu pháp luật lao động và pháp luật có liên quan.

- Có 03 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động, có kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động

- Người lao động tự đăng ký hoặc được Phòng Lao động-TB&XH, công đoàn cấp huyện, công đoàn khu công nghiệp giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động.

(Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính Phủ)

2.   Yêu cầu:

- Đơn xin dự tuyển hòa giải viên lao động của người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp không thuộc Phòng Lao động-TB&XH, công đoàn cấp huyện, công đoàn KCN phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

(Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH)

Kết quả thực hiện

 Danh sách người đạt tiêu chuẩn đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động

Căn cứ pháp lý

 1. Bộ luật Lao động năm 2012;

2. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

3. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.