Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

 + Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã, Hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký HTX:

(1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

(2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 + Bước 3: Cơ quan đăng ký Hợp tác xã giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho Hợp tác xã và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký Hợp tác xã. Khi bàn giao hồ sơ cho Hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.

  Trong trường hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký Hợp tác xã cho Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký Hợp tác xã, Hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký Hợp tác xã tại cơ quan đăng ký Hợp tác xã mới.

Cơ quan đăng ký Hợp tác xã mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho Hợp tác xã. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho Hợp tác xã thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Hợp tác xã biết.

+ Bước 5: Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã mới, Hợp tác xã phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã đã được cấp trước đó.

Cách thức thực hiện

 + Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành, thị.

+ Thời gian: các ngày làm việc trong tuần

   - Buổi sáng:  từ 7h30 đến 11h00

   - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

Thành phần, số lượng hồ sơ

 + Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã;

+ Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký Hợp tác xã cũ bàn giao (khi Hợp tác xã tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký Hợp tác xã mới).

Số lượng hồ sơ : 01 Bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành, thị

Lệ phí

 30.000,0 đồng

Yêu cầu thực hiện

 Không có

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

Căn cứ pháp lý

 + Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng hân dân tỉnh.

*Nguồn:Quyết định số 2645/QĐ-CT ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có liên quan đến ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư