Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Kế hoạch - Đầu tư
Tên thủ tục
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Trình tự thực hiện

 + Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện;

+ Bước 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên.

+ Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau:

(1) Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi HTX hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

(2) Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn của Hợp tác xã.

(3) Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã tại cơ quan đăng ký Hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

+ Bước 4: Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ hồ sơ về việc giải thể Hợp tác xã tới cơ quan đăng ký Hợp tác xã.

+ Bước 5: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký Hợp tác xã:

(1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

(2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký Hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho Hợp tác xã.

+ Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký Hợp tác xã tiến hành ra xác nhận về việc giải thể của Hợp tác xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

+ Bước 7: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã khi nhận giấy xác nhận về việc giải thể Hợp tác xã và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Cách thức thực hiện

 + Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành, thị.

+ Thời gian: các ngày làm việc trong tuần

   - Buổi sáng:  từ 7h30 đến 11h00

   - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

Thành phần, số lượng hồ sơ

 + Thông báo về việc giải thể Hợp tác xã;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể HTX;

+ Biên bản hoàn thành việc giải thể Hợp tác xã;

+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của Hợp tác xã;

+ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của Hợp tác xã;

+ Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký Hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã;

+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể Hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể HTX.

Số lượng hồ sơ : 01 Bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành, thị

Lệ phí

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể.

Kết quả thực hiện

 Giấy xác nhận về việc giải thể Hợp tác xã

Căn cứ pháp lý

 + Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng hân dân tỉnh.

*Nguồn:Quyết định số 2645/QĐ-CT ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có liên quan đến ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư