Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Kho bạc nhà nước
Tên thủ tục
Thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
Trình tự thực hiện

 Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (tạm ứng) đến Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ (ngoài hồ sơ mở tài khoản), bao gồm: 

* Đối với vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Hồ sơ gửi lần đầu:

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (bản chính hoặc sao y);

- Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc sao y); 

- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc sao y)

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính hoặc sao y)

- Kế hoạch vốn năm do cấp có thẩm quyền giao

Hồ sơ tạm ứng vốn:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy rút vốn đầu tư.

- Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì phải gửi: Bảo lãnh tiền tạm ứng.

Hồ sơ thanh toán:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (bản chính hoặc sao y)

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy rút vốn đầu tư.

* Đối với chi thường xuyên:

- Dự toán được duyệt (bản chính hoặc sao y)

- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

- Giấy nộp trả kinh phí (nếu có).

Đối với chi thanh toán cá nhân

- Bảng đăng ký biên chế, quỹ tiền lương, sinh hoạt phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;

- Bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương, sinh hoạt phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt. Đối với thuê lao động là hợp đồng lao động với các nội dung ghi trong hợp đồng.

Đối với chi nghiệp vụ chuyên môn, khoản chi thường xuyên khác: Các hồ sơ chứng từ có liên quan như hợp đồng, hoá đơn, giấy thanh toán.

Đối với chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sữa chữa tài sản cố định:

- Dự toán chi tiết cho việc mua sắm sửa chữa được cơ quan cấp trên phê duyệt;

- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Hợp đồng mua sắm (bản chính hoặc sao y).

- Phiếu báo giá với những trường hợp mua sắm nhỏ không có hợp đồng;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

+ Đối với tạm ứng vốn: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn từng lần: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn lần cuối: 7 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước huyện
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước huyện

Lệ phí

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Đồng ý thanh toán

Căn cứ pháp lý

 + Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

+ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

+ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg về việc quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

+ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/1/2008 (chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến năm 2010).

+ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 (Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010)

+ Quyết định số 147/2000/QĐ-TTG ngày 22/12/2000 (CT dân số)

+ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 (CT xoá đói giảm nghèo)

+ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

+ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày  08/11/2007 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010

+ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/72004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

+ Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lư các chương tŕnh mục tiêu quốc gia

+ Quyết định 30/2005/QĐ-BTC  ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

+ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

+ Thông tư số 78/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành.

+ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

+ Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

+ Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 HD cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư số 121 /2004/TT - BTC ngày 16/12/2004 HD công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn NSNN thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư liên tịch số  92/2003/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 25/9/2003 HD quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

+ Thông tư liên tịch số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2007  hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010.

+ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLDTBXH ngày 20/8/2007 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

+ Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT/BTC-NN&PTNT ngày 3/7/2003 hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

+ Công văn 13116/BTC-TCĐN ngày 28/9/2007 huong dan CTMT-Nuoc sach (vốn viện trợ Chính phủ Phần Lan)

+ Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).