Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Dân tộc
Tên thủ tục
Rà soát, tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Trình tự thực hiện

 Trên cơ sở văn bản đề nghị kèm theo danh sách thứ tự ưu tiên tại xã có xác nhận của Chủ tịch UBND xã do UBND cấp xã gửi, Cơ quan công tác dân tộc cấp huyện rà soát, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổng hợp nhu cầu của các xã, lập hồ sơ (gồm văn bản đề nghị kèm theo danh sách của từng xã chi tiết đến từng hộ, từng thôn) gửi Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện

 - Qua bưu điện;
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách;

- Danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg theo thứ tự ưu tiên do UBND cấp xã lập.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan, người phối hợp: UBND cấp xã.

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm Quyết định 755/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định; có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Kết quả thực hiện

 Danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do UBND cấp huyện lập.

Căn cứ pháp lý

 - Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

- Thông tư liên tịch số 04/2013/TTlT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 01a /QĐ-UBDT ngày 02/01/2014 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.